मन्तब्यहरु

अहिलेसम्म कसैले पनि यस संग्रहको बारेमा मन्तब्य लेखेर दिनुभएको छैन । तपाईंले लेखिदिनुभयो भने यो स्थानमा तपाईंको मन्तब्य रहनेछ । ( अझै यो संग्रह अधुरै भएकोले मैले औपचारिक रुपमा कसैलाई अनुरोध पनि गरेको छैन । )

दीपक जडित

1 comment:

Ganesh said...

Despite of your busy schedule in the USA, Deepak! you are doing excellent job, Keep It Up. I, being your child friend and wellwisher,congratulates you. As I used to comment you that your creations are flawless, I found (I read few ones in this blog)your writing skill enhanced in foreign land.