समर्पण

मेरो राष्ट्रियतालाईर मेरी आमा समान ठुली मेरो मातृभूमीलाई ।

1 comment:

Anonymous said...

i liked it !!